AVG Privacy Verklaring

Beautycare Rania Beautycare Rania, gevestigd aan Herenstraat 55, 2282 BR Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
beautycarerania.com Herenstraat 55, 2282 BR Rijswijk 070 220 1711

Rania Alameh is de Functionaris Gegevensbescherming van Beautycare Rania Zij is te bereiken via info@beautycarerania.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beautycare Rania verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautycarerania.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beautycare Rania verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Beautycare Rania neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautycare Rania) tussen zit. Beautycare Rania gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Beautycare Rania gebruikt geen systemen die zonder tussenkomst van een persoon besluiten neemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautycare Rania bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Beautycare Rania hanteren wij geen bewaartermijn, de persoon in kwestie kan zijn/haar gegevens ten alle tijden wijzigen en/of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautycare Rania verstrekt gegevens aan derden (denk hierbij aan voor het opsturen van uw bestelling), alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@beautycarerania.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Beautycare Rania zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautycare Rania neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautycarerania.nl